Padziļinātie kursi Eiropas Tālmācības vidusskolā

Eiropas Tālmācības vidusskola piedāvā apgūt dažādus augstākā līmeņa jeb padziļinātos kursus. Un mēs plānojam šo klāstu drīzuma paplašināt!

Eiropas Tālmācības vidusskola piedāvā apgūt vispārizglītojoša virziena, uzņēmējdarbības virziena un valodu virziena programmās sekojošus padziļinātos jeb augstākā līmeņa kursus: Sociālās zinātnes II, Svešvalodu II (Angļu un/vai Krievu) C1 līmenī un pēc izvēles var mācīties Latviešu valodu un literatūru II.

Dabaszinātņu virziena programmā skolā tiek realizēts Ķīmija II un/vai Bioloģija II kurss, kā arī skolēni mācās Svešvalodu II (Angļu un/vai Krievu) C1 līmenī un pēc izvēles var mācīties Latviešu valodu un literatūru II

Sociālās zinātnes II kursā skolēni padziļina izpratni par sociālajiem, ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem sabiedrībā Latvijas un starptautiskā mērogā, izprot mūsdienu ekonomikas principus. Skolēni kursa ietvarā pēta, kā risināt sabiedrības vajadzības un sociālās problēmas, izstrādājot sociālās uzņēmējdarbības projektu vai pilsoniskās līdzdalības iniciatīvu sociālo problēmu risināšanai. 

Apgūstot Latviešu valoda un literatūra II kursa mācību saturu, skolēns pilnveido teksta analīzes un interpretācijas prasmes, veicina savu radošumu, intelektuālās spējas un kritiska lasītāja pieredzi, iedziļinoties valodas, literatūras un kultūras mijiedarbībā. Skolēns padziļina savas prasmes rakstīt argumentēto eseju, recenziju, teksta analīzi, salīdzinošo teksta analīzi, māksliniecisku jaunrades darbu.

Svešvaloda II (Angļu valoda II un Krievu valoda II) kursa mācību saturu apguves laikā, skolēns prasmīgi lieto izvēlēto svešvalodu, lai lasītu, klausītos, analizētu garus, sarežģītus tekstus: daiļliteratūru, filmas, dažādu veidu tekstus plašsaziņas līdzekļos un citos avotos. Skolēns kursa ietvarā salīdzina lasīto oriģinālliteratūras darbu ar ekranizāciju, tulko teksta fragmentus un salīdzina ar publicēto tulkojumu, gatavo prezentāciju, raksta recenziju, grāmatas reklāmu. Pēc kursa apgūšanas valodas prasmes pietuvojas C1 līmenim – izglītota dzimtās valodas runātāja un rakstītāja līmenim.

Apgūstot Bioloģija II kursa mācību saturu, skolēnam ir iespēja attīstīt zinātniski pamatotu izpratni par teorijām bioloģijā, dažādu dzīvo organismu uzbūves un dzīvības procesu likumsakarībām un to mijiedarbību dažādās ekosistēmās. Padziļinātā kursa ietvarā skolēnam ir iespēja lietot apgūtās zināšanas, pielietot pētnieciskā ceļā, izstrādājot vairākus laboratorijas darbus par šūnu morfoloģiju, dabasvielu noteikšanu pārtikas produktos, fizioloģisko procesu ietekmējošiem faktoriem u.tml.

Ķīmija II kursā skolēni attīsta zinātniski pamatotu izpratni par atoma un vielas uzbūvi, procesiem elektrolītu šķīdumos un oksidēšanās-reducēšanās procesiem, ķīmisko procesu kinētiku un termodinamiku. Kursa ietvarā skolēni izmanto mūsdienīgas digitālas tehnoloģijas, brīvpieejas programmatūras, videomateriālus, elektroniskās datubāzes, virtuālās laboratorijas, kā arī klātienes nodarbību laikā skolēni apgūst populārākās ķīmijā kvantitatīvās metodes – tilpumanalīzi, gravimetriju.

Pēc skolēnu pieprasījuma uz 2023./2024.m.g. Eiropas Tālmācības vidusskola plāno realizēt arī citus augstākā līmeņa Matemātika II, Vācu valoda II un Fizika II kursus. 

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk