+371 25699906
LV | RU | EN

Uzņemšanas noteikumi

Tālmācības priekšrocības sniedz iespēju pieteikties un uzsākt mācības visa gada garumā.

Jebkurā laikā Tu vari atsākt savas mācības vai pāriet no mācībām klātienē uz mācībām tālmācībā!
Sastādot individuālo mācību plānu ir iespējams nokārtot Online ieskaites mācību priekšmetos, bet klātienē jāierodas, lai nokārtotu valsts noteiktos pārbaudījumus.

Ja esi gadu, divus vai pat trīs gadus mācījies iepriekš (arodskolā, tehnikumā, vidusskolā u.c.) un daļēji jau apguvis vidējās izglītības saturu, tad tev uzsākot mācības, mēs pielīdzinām Tavus iepriekš iegūtos vērtējumus un Tu vari iegūt vispārējo vidējo izglītību viena vai divu gadu laikā!

Individuāli izvērtējot pretendenta līdzšinējās zināšanas, iemaņas un psiholoģiski emocionālo gatavību, uzņemšanas komisija var ieteikt mācību priekšmetu patstāvīgās apguves individuālo plānu.

Uzņemšanas noteikumi:
Uzsākt mācības pie mums Tu vari jebkurā kalendārā gada mēnesī!

Vidējā vispārējā izglītība: 10.- 12. klasei

 • 10. klasē uzņem, ja tiek iesniegta apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālus).
 • Kā arī,  ja ir iesniegta iepriekšējās mācību iestādes sekmju izziņa, arhīva izziņa, personas lieta vai cits izglītības dokuments, kas apliecina izglītojamā daļēji apgūtu vidējās izglītības programmu.
 • Ja ir vēlme uzsākt mācības mācību gada vidū, tad tiek izveidots mācību priekšmetu patstāvīgās apguves individuālais plāns, kas nosaka, kādos termiņos Tev būs jāapgūst iekavētā mācību viela un jānokārto nenokārtotas ieskaites.
 • 11. vai 12. klasē uzņem, ja tiek iesniegta iepriekšējās mācību iestādes liecība, sekmju izziņa, arhīva izziņa, personas lieta vai citi izglītības dokumenti, kas apliecina iepriekšējā mācību iestādē apgūtu vidējās izglītības programmu.
 • Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, tiek veikta iepriekš iegūto mācību priekšmetu vērtējumu pielīdzināšana par apgūto vidējās izglītības programmu un noteikta klase, kurā pretendents tiek uzņemts.
 • Iepriekš iegūto mācību priekšmetu vērtējumu pielīdzināšanas rezultātā tiek izveidots mācību priekšmetu patstāvīgās apguves individuālais mācību plāns, kas nosaka kādos termiņos Tev ir jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtie mācību priekšmeti un jānokārto ieskaites.
 • Ja tiek uzrādīts izglītības dokuments, kuros ir iegūti vērtējumi „5” ballu sistēmā, tad uzņemšanas komisija pielīdzina vērtējumiem „10” ballu sistēmā.
 • Individuāli izvērtējot, ja izglītojamam ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, sociālā un psiholoģiski emocionālā gatavība, izglītības iestādes pedagoģiskā padome var ierosināt direktoram atzīt, ka izglītojamais viena mācību gada laikā attiecīgajā izglītības programmā secīgi apguvis divu klašu mācību priekšmetu saturu.
  Šādus gadījumus izglītības iestādes pedagoģiskā padome izskata, ja:
  izglītojamā vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, līdz attiecīgā gada 31. decembrim ir iesniedzis direktoram iesniegumu ar lūgumu atļaut izglītojamam vienā mācību gadā līdz attiecīgā mācību gada beigām apgūt nākamās klases mācību priekšmetu programmu saturu;

 


Aicinām uzsākt mācības Eiropas Tālmācības vidusskolā.

Pārliecināsies, cik tas ir mūsdienīgi un ērti! 

 

«